DIY speakers amplifiers design loudspeaker design amplifier DIY DIY DIY super high quality real Hi-Fi studio quality home studio recording engineer enjoy feast revel audiophile extra natural sound detailed open unmasked perfect sound music lover lovers studio monitors home cinema entertainments

 

Poweramp 5, vår top-of-the-line effektrförstärkare för musikälskare, audiofiler och inspelningsstudior. Och, givetvis, alla som helt enkelt vill ha bästa möjliga musikåtergivning, från djupaste bas till minsta lilla detalj.
Hur du (lätt!) bygger din egen Poweramp 5 power med PA5L komponentsats som har färdiga laserskurna låddelar.
(För info om komponentsatsen, klicka här.)

OBS! Den här anvisningen gäller de komponentsatser som levererats efter 1 januari 2022.
För komponentsatser som levererats tidigare, se den här anvisningen.

Sidan är lång eftersom det är steg-för-steg-anvisningar. Förstärkaren är mycket lätt att montera ihop.
Följ bara anvisningarna steg för steg, och förstärkaren är klar för användning inom en timma eller två, även om du aldrig byggt någon förstärkare (eller annan elektronik) tidigare.
Inga specialverktyg behövs, bara en tång och skruvmejslar. Ingen lödning alls.
Bland våra kunder finns snickare, musiker, sopåkare, kaféägare och andra med liten eller ingen erfarenhet av elektronikbygge, men de har alla lyckats bygga sina förstärkare på 1 - 2 timmar.
Varning! Använd inte elskruvdragare eller andra elverktyg. Använd i stället vanliga handverktyg och dra inte åt hårdare än vad som behövs för att hålla delarna samman. Skruvarna som håller samman delarna har PZ1 (pozidrive)-krysspår. De finns i tre längder, c:a 9,5, 13 och 19 mm, och benämns korta, mellanlånga och långa i texten som följer.


Börja med att montera två av de fyra monteringsklossarna på fronten med meddellånga skruvar. (Korta om du valt PMMA-paneler fram / upptill)
Den vida spalten vänds uppåt med frontens fyrkantiga hål till vänster, som på den här bilden:

Gör samma sak med bakstycket, och lägg märke till hur klossarna är vända:Ta bottenplattan och montera de fyra gummifötterna med korta skruvar.På bilden nedan är övre kanten den som bakstycket kommer att monteras mot, och den nedre kanten den som fronten kommer att monteras mot. Det är lite kortare avstånd mellan gummifötter och kant baktill, och lite längre framtill:Detta är utgångsplinten på nätdelskortet. Båda H är minus, båda A är plus, och resten är jordanslutningar. Bokstavsmärkningen minskar risken för felkoppling när effektmodulerna ska anslutas.
I satsen finner du klippta och skalade ledningar varav en gulgrön med flatstiftkontakt. De finns i två längder, c:a 15 respektive 30 cm.
Sätt i och skruva fast ledningarna med vanlig handskruvmejsel, inget elverktyg.
Från vänster till höger ansluts ledningarna så här:
Vänster H: Svart kort ledning. Höger H: Svart lång ledning.
Vänster D and G: Vita korta ledningar.
X (vilken som helst av dem): Grön-gul jordledning med flatstiftkontakt.
Höger G och D: Vita långa ledningar.
Vänster A: Röd kort ledning. Höger A: Röd lång ledning.
Skruva sedan fast nätdelskortet på bottenplattan med fyra korta skruvar. Se från sidan, och skruva inte åt hårdare än så här. Skruvarna ska nätt och jämnt hålla kortet på plats, inte böja det, då kan kortet spricka. Hellre för lite åtdraget (och att det sitter lite löst) än för hårt.

När nätdelskortet monterats ska bottenplattan se ut så här. Vi har böjt de kortare ledningarna åt vänster och de längre åt höger, eftersom det är åt de hållen de ska gå längre fram. Böjningen underlättar monteringen av fronten.
Vänster på bilden = vänster, höger = höger, uppåt = bakåt, nedåt = framåt.


Man skulle kanske tro att det vore bra att montera transformatorn nu, men vänta med det, eftersom tyngden skulle försvåra monteringen av front och bakstycke.
Ta nu fram bakstycket där ingångar, utgångar och nätuttag ska monteras, och börja med högtalarterminalerna:

För att göra det lättare att få hålen för kablar vertikala, använd en mejsel eller rund stång av något slag, c:a 4 mm i diameter, för att hålla terminalerna, och placera terminalen så att hålet pekar uppåt/nedåt, inte i sidled.


På insidan, montera först kontaktblecket med sin sladd. Svarta ledningar till svartmarkerade terminaler, röda ledningar till rödmarkerade terminaler.Sedan fjäderbrickan och slutligen muttern. Dra åt så att fjäderbrickan nätt och jämnt plattas till.

Normalt brukar man montera högtalarterminaler så att minus (svart) är i mitten, plus (röd) utåtvända:

Nu skruvas nätuttaget fast. Kontaktstiften uppåt, säkringshållaren nedåt. Använd två av de korta skruvarna.(Säkring: 1.6 A trög säkring. Sitter redan i uttaget vid leverans.)

Vänta med monteringen av RCA-uttaget.

Skruva fast bakstycket på bottenplattan. Använd långa skruvar och håll ihop bottenplattan och bakstycket som på bilden.

Gör sedan samma sak med fronten. De runda hålen för volymreglage till vänster (sett framifrån) och det rektangulära för strömbrytaren till höger. (Alla monteringsklossar har 7mm-slitsarna uppåt.)
Det ska nu se ut som på bilden här nedan.Nu är det dags att skruva fast det dubbla RCA-uttaget (som är anslutet till skärmade ledningar och volymkontrollerna).
Var försiktig så att inga ledningar dras av vid monteringen.

Skruva nu fast volymkontrollerna på fronten. Den som har en kortare fri ledning till vänster, den med en längre fri ledning till höger. Helst så att båda anslutningsplintarna är rakt uppåt. (Underlättar när rattarna ska monteras.)


Nu är det dags att montera förstärkarmodulerna.

Pressa ner förstärkarmodulerna på plats (i 7mm-slitsarna, se bilden).
Det kan vara lite trögt, men undvik att böja front eller bakstycke utåt när du gör det här.
Båda förstärkarmodulerna är lika, det finns ingen speciellt för höger eller vänster så vilken som sätts i på respektive plats spalar ingen roll.
Var försiktig vid hanteringen av förstärkarmodulerna. Undvik att röra vid komponenterna med något verktyg, och tappa dem absolut inte! Det kan orsaka permanent skada.
Anslut nu ledningarna till nätdelen och nätuttaget på bakstycket.
Det är oerhört viktigt att inte göra fel här, så läs noga och se noga på bilderna.

Börja med jordledningen från nätdelskortet. Den ansluts till det översta kontaktstiftet på nätuttaget, det i mitten av uttaget sett uppifrån, se bild.

Håll emot på själva uttaget på utsidan. Annars riskerar man att skada gängorna i bakstycket eftersom det behövs lite kraft för att trycka fast kontakten ordentligt. Samma sak i nästa steg.


Tryck nu fast de båda gula ledningarna i de två vänster kontaktstiften på bilden, de som är ovanför varandra. Glöm inte att hålla emot med andra handen på själva uttaget när du trycker fast kontakterna. 


Tryck fast den röda strömbrytaren på fronten. Lägg märke till det lilla gula stiftet som pilen pekar på. Det ska vändas nedåt som på bilden.

Annars fungerar inte ON-OFF-indikeringen som den ska. 

Anslut nu de två gula ledningarna från nätuttaget till strömbrytaren. De trycks fast på de stift som är närmast monteringsklossarna, se bilden.

Viktigt: Håll emot på strömbrytarens ram på utsidan när kontakterna trycks fast, annars pressar du ut strömbrytaren ur lådan igen, det krävs även här lite kraft för fastsättningen.
Montering av transformatorn.
OBS. Två fabrikat kan förekomma, Indel och Breve-Tufvassons (BT), de skiljer sig åt när det gäller monteringen. Indel fästs med två gummibrickor och en metallbricka, Breve-Tufvassons har en gummibricka och fastgjutet fäste.

Börja med skruven. Fäst den med ena muttern. Skruvhuvudet under bottenplattan, skruven inuti lådan, givetvis. Dra åt muttern någorlunda hårt, dock inte så att träplattan skadas. 
 
 Lägg den ena (eller enda) gummibrickan ovanpå.
Montering av INDEL-trafo:
Placera den hyfsat centrerat, och så att de fyra grövre ledningarna lätt når den fyrpoliga kopplingsplinten på nätdelskortet. Lägg sedan den andra gummibrickan ovanpå.
Slutligen metallbrickan med fördjupningen nedåt och skruva fast med den andra muttern.

VÄLDIGT viktigt:
Om du har "starka nypor" använd dem, annars en tång. Men var väldigt försiktig:
Transformatorn ska bara fästas så hårt att du inte  kan vrida den för hand utan att ta i hårt.
Om du kan det, skruva 1/4 varv till, och testa igen. Upprepa om det behövs, men sluta när du inte längre kan vrida transformatorn för hand.
Om man skruvar för hårt kan nämligen lindningar i transformatorn skadas.
Bild: Försök att vrida transformatorn. Går det inte utan att man tar i är det tillräckligt.

Montering av Breve-Tufvasson-trafo:

Sätt transformatorn på skruv/gummibricka, så att de fyra sekundärledningarna (gröna och orange på bilden) lätt når fram till det 4-poliga uttaget på nätdelskortet.

Skruva fast mutter nummer två.
VÄLDIGT viktigt:
Om du har "starka nypor" använd dem, annars en tång. Men var väldigt försiktig:
Transformatorn ska bara fästas så hårt att du inte  kan vrida den för hand utan att ta i hårt.
Om du kan det, skruva 1/4 varv till, och testa igen. Upprepa om det behövs, men sluta när du inte längre kan vrida transformatorn för hand.
Om man skruvar för hårt kan nämligen lindningar i transformatorn skadas.


När transformatorn är på plats, anslut ledningarna med flatstiftkontakter till strömbrytaren. Återigen: Håll emot på strömbrytarens ram på utsidan så att den inte pressas ut ur lådan när man trycker fast kontakterna.
På bilden är det Indel-transformator och då är ledningarna röda, på Breve-Tufvasson- transformatorn är de svarta.

Anslut nu de fyra sekundärlednignarna på transformatorn till den 4-poliga skruvplinten på nätdelskortet.
För att göra det enkelt har vi märkt upp ledningarna med 1 - 4 streck.
Koppla ledningen med ett streck (se bilder nedan) till pol 1 på skruvplinten, den med två streck till 2 på skruvplinten, tre streck till 3 och fyra streck till 4.
(Indel till vänster, Breve-Tufvassons till höger. Färgerna kan variera, det är antalet streck som gäller!) 
  

Nu är det dags att ansluta förstärkarmodulerna. Följ anvisningarna noga, eftersom felinkoppling kan orsaka permanenta skador på modulerna.

Som du ser är båda modulernas skruvplintar märkta A-B-C-D-E-F-G-H
A, D, G och H ansluts till samma bokstäver på nätdelskortets skruvplint.

Här visas den högra modulen, men båda ansluts likadant.

Först röd ledning från A på nätdelskortet till A på modulen. (Kort ledning till vänster modul, lång till höger, givetvis.)
skruvplintar

Till B och C ansluts den skärmade kabeln från volymkontrollen (kort till vänster, lång till höger).
Skärmen till C, mittenledaren till B.


Sedan vita ledningen från nätdelskortet D till förstärkarmodulens D.


Sedan ledningarna från högtalaruttagen, röd till E och svart till F:


Därefter vit ledning från nätdelskortets G till förstärkarmodulens G:


...och slutligen svart ledning från nätdelskortets H till förstärkarmodulens H:


Nu är alltså alla anslutningar till förstärkarmodulerna klara.

I princip är hela ledningsdragningen nu klar, men gör en sak till. På höger förstärkarmodul korsar ledningarna från högtalarterminalerna den skärmade ledningen från volymkontrollen. Lyft högtalarledningarna några mm så att de inte är omedelbart i kontakt med volymkontroll-ledningen. Det finns en liten risk för störningar annars.
På vänster förstärkarmodul är det inget problem eftersom de inte korsar varandra där.

Nu är alla komponenter på plats och anslutna. Det är dags att montera volymreglagens rattar. Om båda volymreglagens kontakter är rakt uppåt kan man försäkra sig om att få dem lika genom att göra så här:
Vrid båda axlarna så att spåren blir vågräta.
Tryck nu fast rattarna med markeringen pekande rakt uppåt.
På bilden visar vi när den ena tryckts fast, så att du kan se vad vi menar med att spåret (på den vänstra) ska vara vågrätt.


Nu är du faktiskt klar! Allt är på plats förutom locket, allt är hopkopplat. Så då är det väl bara att plugga in nätsladden, ansluta ingångarna och köra igång? Nej.
Hur frestande det än är att göra detta, gör en kontroll så att allt är anslutet på rätt sätt.

Nätdelskort uttag A Förstärkarmodul uttag A Röd ledning
Nätdelskort uttag D Förstärkarmodul uttag D Vit ledning
Nätdelskort uttag G Förstärkarmodul uttag G Vit ledning
Nätdelskort uttag H Förstärkarmodul uttag H Svart ledning
Nätdelskort uttag E or F (jord, gul-grön ledning)
Jordstift på nätuttaget*
Gul-grön ledning
Rött högtalaruttag
Förstärkarmoduler uttag E Röd ledning
Svart högtalaruttag Förstärkarmoduler uttag F Svart ledning
Ledning från vänster volymkontroll, mittledaren Vänster förstärkarmodul uttag B Mittledare
Ledning från vänster volymkontroll, skärmen Vänster förstärkarmodul uttag C Skärm
Ledning från höger volymkontroll mittledaren Höger förstärkarmodul uttag B Mittledare
Ledning från höger volymkontroll skärmen Höger förstärkarmodul uttag C Skärm
Helt gula ledningar från nätdelsuttaget
Högra kontakterna på strömbrytaren
Gula ledningar

*) Nätuttag:

Eftersom nätspänning 230 V är farlig, se på den här bilden en gång till och se till att du har kopplat precis så här.

Gul+grön kabel till det översta stiftet som sitter i mitten av uttaget sett uppifrån.

De två gula till strömbrytaren på fronten ska vara anslutna till de två stiften till vänster, de som är ovanför varandra.

Var allt OK? Skruva i så fall fast locket, anslut en ljudkälla (förförstärkare, CD- eller DVD-spelare, datorljudkort, DAC, Bluetoothadapter eller vad du nu använder) till RCA-uttagen och 8 Ohms högtalare till poluttagen.
Ställ volymkontrollerna relativt lågt, typ "klockan 9". Slå på förstärkaren. Med en aktiv ljudkälla ska ljudet komma inom en bråkdel av en sekund. Om inte, stäng av direkt, och gör en felsökning.
Modulerna är noggrannt kontrollerade före leverans, så om allt är rätt kopplat kommer allt att fungera.
Om det kommer ljud i båda högtalarna går det bra att öka volymen till den nivå du önskar.

Högtalarkontroll: Om man lossar ledningarna från högtalaruttagen och mäter på ledningen till högtalaren så mäter en "frisk" 8-ohmshögtalare 6 - 8 Ohm. Om det är lägre än 6 Ohm är det något som är fel på högtalarna (eller också har du 4-ohmshögtalare, något som förstärkaren inte är avsedd för).